Regulamin Klubu

REGULAMIN

SZCZECIŃSKIEGO KLUBU

PNEUMATYCZNEGO STRZELECTWA TERENOWEGO

LOK „WIKING”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1

Szczeciński Klub Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego LOK „WIKING” zwany dalej „Klubem” stanowi samodzielną, amatorską, samofinansującą się podstawową jednostkę działającą w ramach struktur organizacyjnych bezpośrednio podległą Organizacji Rejonowej LOK Szczecin, funkcjonującą wg zasad określonych
w Statucie Ligi Obrony Kraju.

 §2

Klub posługuje się nazwą Szczeciński Klub Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego LOK WIKING. W swojej działalności Klub może używać nazwy skróconej: SKPST LOK WIKING oraz posługiwać się poniższym znakiem:

LogoWiking160x160

§3

Terenem działania klubu jest obszar Polski, a siedzibą Klubu jest miasto Szczecin.

 §4

Klub może posiadać (oprócz obowiązujących w stowarzyszeniu LOK) własne odznaki organizacyjne, loga, proporce. Może ustanawiać własne nagrody, odznaczenia i inne niezbędne do prowadzenia działalności klubu rzeczy oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 §5

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia Klubu, szkolenia strzeleckiego i treningów na strzelnicy, czy innych prac, może wnioskować do władz stowarzyszenia LOK o zatrudnienie odpowiednich osób.

Rozdział II

Cele i zadania klubu. Rodzaje i zakres działań.

 §6

Celem Klubu jest:

 1. Wszechstronny rozwój kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych. Kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, upowszechnianie tradycji
  i historii oręża polskiego.
 2. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Klubu.

 §7

Określone w §6 cele Klub realizuje poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń sportowych, stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa sportowego i innych sportów obronnych.
 2. Uprawianie strzelectwa sportowego i praktycznego oraz innych sportów obronnych.
 3. Organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń, szkoleń i zawodów w strzelaniu sportowym, praktycznym i rekreacyjnym.
 4. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Klub.
 5. Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu.
 6. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Klubu.

Rozdział III.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 §8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 §9

Członek zwyczajny Klubu:

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna spełniająca warunki zawarte w statucie LOK, akceptująca cele Klubu, oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz osoba niepełnoletnia spełniająca warunki zawarte w statucie LOK, akceptująca cele Klubu, która przedłożyła wraz z deklaracją członkowską pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na członkostwo w Klubie i akceptację celów Klubu.
 2. Członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu składki członkowskiej miesięcznej za min 6 miesięczny okres.
 3. Członkowi pełnoletniemu Klubu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające
  ze Statutu oraz postanowień niniejszego regulaminu i uchwał Zarządu Klubu oraz Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
 4. Członek w wieku do 18 lat korzysta ze wszystkich uprawnień członka w tym
  z biernego i czynnego prawa wyborczego poprzez jednego swego przedstawiciela ustawowego.

 §10

Członek wspierający Klubu:

 1. Członkiem wspierającym SKPST LOK WIKING może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która deklaruje pomoc organizacyjną lub finansową dla Klubu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu składki członkowskiej.
 3. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Klubu
  w zakresie uzgodnionym z Zarządem Klubu.
 4. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze
 5. Członkowie wspierający, posiadający osobowość prawną uczestniczą
  w działalności Klubu poprzez pełnomocników.

 §11

Członek honorowy Klubu:

 1. Członkami honorowymi klubu SKPST LOK WIKING mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Klubu. O nadaniu tytuł „Członka Honorowego SKPST LOK WIKING”, na wniosek Zarządu Klubu, decyduje Walne Zgromadzenie Członków Klubu w drodze uchwały.

 § 12

Członkowie Klubu mają prawo:

 1. Uczestniczyć w działalności Klubu, brać udział w działalności programowo-organizacyjnej.
 2. Wybierać władze Klubu oraz być wybieranym do tych władz, (członkowie niepełnoletni – przez swoich przedstawicieli ustawowych), z tym że większość w składzie Zarządu muszą stanowić członkowie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Występować z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu.
 4. Korzystać z pomocy Klubu, korzystać ze sprzętu i urządzeń stowarzyszenia LOK na zasadach określonych przez Zarząd Główny LOK, zarządzającą tym wyposażeniem jednostkę terenową LOK lub Zarząd Klubu oraz innych udogodnień, jakie stwarza LOK lub Klub swoim członkom zgodnie z zasadami, ustalonymi przez Zarząd LOK lub Klub.
 5. Prawa członka są zawieszane w przypadku stwierdzenia nieuregulowania opłat związanych z przynależnością do Klubu. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd. Prezes Zarządu Klubu zobowiązany jest zawiadomić członka o zawieszeniu, podając przyczynę zawieszenia.

 § 13

Członkowie Klubu są zobowiązani do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Klub i realizacji celów Klubu, uczestnictwa w działalności Klubu, brania udział w działalności programowo-organizacyjnej.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz LOK i Klubu.
 3. Godnego reprezentowania Klubu.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń Klubu zgodnie z Regulaminem Opłacania Składek Członkowskich, wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu oraz innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu LOK zgodnie ze Statutem LOK.
 5. Nowo przyjęci do Klubu członkowie przechodzą podstawowe szkolenie
  w zakresie posługiwania się karabinkami oraz pistoletami pneumatycznymi, bronią pneumatyczną. Również wymogów bezpieczeństwa na strzelnicy oraz odbywają oni obowiązkowe strzelenia pod nadzorem instruktorów. Zakres szkolenia i odpłatność ustala Zarząd Klubu.
 6. Uczestniczenia w szkoleniu strzeleckim i zawodach sportowych (z wyjątkiem członków wspierających i honorowych);
 7. Bezwzględnego przestrzegania przepisów obchodzenia się z karabinkami oraz pistoletami pneumatycznymi lub bronią pneumatyczną, regulaminów i zarządzeń korzystania ze strzelnicy sportowej lub wojskowej.
 8. Poszanowania własności stowarzyszenia LOK i Klubu, jako wspólnego dobra jego członków.

 § 14

 1. Członkowie zalegający w opłatach na rzecz klubu nie mogą być nagradzani
  ani wynagradzani przez Klub w żadnej formie oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub
 2. Zaleganie w opłacaniu składek i innych opłatach na rzecz Klubu powyżej 6 miesięcy liczonych od dnia zapłaty ostatniej składki, powoduje skreślenie z listy członków Klubu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd.
 3. Skreślonemu członkowi z powodu nieopłacenia składek nie przysługuje prawo
  do odwołania. Wznowienie członkostwa w Klubie wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących.

 § 15

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia
  i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród są uchwalone przez Zarząd Główny LOK lub Zarząd Klubu.

 § 16

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, za pokwitowaniem odbioru,
 2. Stwierdzenia rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa, nieprzestrzegania przepisów obchodzenia się z karabinkami oraz pistoletami pneumatycznymi, bronią pneumatyczną. Nieprzestrzegania regulaminów i zarządzeń korzystania ze strzelnicy sportowej lub wojskowej,
 3. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań.
 4. Nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów ustanowionych przez władze LOK i Klubu,
 5. Prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, które zgodnie z innymi przepisami uniemożliwia uprawiania dyscyplin sportu wymienionych w tym regulaminie, lub prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. Śmierci członka.
 7. Decyzje w sprawach określonych w pkt. 1. – 5. podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały. W przypadku pkt. 2. – 5. Prezes Klubu zobowiązany jest zawiadomić członka listem poleconym o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia stosownej uchwały. Członek występujący z Klubu obowiązany jest
  do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Klubu.
 8. W przypadku pkt. 6. Prezes Klubu podejmuje decyzję jednoosobowo. Wszelkie zobowiązania członka wobec Klubu zostają umorzone.

 Rozdział IV

Władze klubu

 § 17

 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd Klubu,
 4. Komisja Rewizyjna.
  1. Władze klubu ( Zarząd i Komisja Rewizyjna) wybierane są na Walnym Zebraniu co 5 lat i odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
  2. Uchwały władz Klubu, podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 18

Walne Zebranie Członków:

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków ogólnie dostępnymi środkami: informacja na stronie internetowej klubu, ogłoszenia
  w siedzibie Klubu, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS lub pismami,
  co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zarząd podejmuje decyzję o wyborze środka lub środków powiadomienia.
 3. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:
 • sprawozdawczo-wyborcze,
 • sprawozdawcze (odbywane corocznie).
 1. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego należy:
 • Uchwalenie programu działania na czas kadencji,
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
 • Ustalenie liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej w granicach przewidzianych w statucie,
 • Wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej.
 1. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczego należy:
 • Dokonanie oceny działalności zarządu SKPST LOK WIKING za okres sprawozdawczy na podstawie przedstawionego sprawozdania zarządu,
 • Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu w okresie sprawozdawczym,
 • Zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia,
 • Zatwierdzenie, na wniosek komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego SKPST LOK WIKING,
 • Uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych SKPST LOK WIKING,
 • Uchwalanie niezbędnych opłat na potrzeby SKPST LOK WIKING wraz z terminem ich uiszczenia,
 • Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania prac na rzecz SKPST LOK WIKING,
 • Podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w SKPST LOK WIKING ze wskazaniem udziału członków zwyczajnych w pracach na ten cel,
 • Rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd
  w każdym czasie. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków zgodnie z § 19.
 2. Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek SKPST LOK WIKING.
 3. W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia.

10. Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych SKPST LOK WIKING.

11. Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu
o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 § 19

Zarząd:

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków.
 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
  na kwartał.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd. Osoby zaproszone nie mają prawa głosu, stanowią tylko głos doradczy.
 6. Zarządu Klubu ustala i podejmuje uchwały o wysokości wpisowego do klubu dla przyjmowanych członków, składki członkowskiej oraz innych opłat na rzecz klubu. Wysokość wpisowego oraz innych opłat na rzecz klubu obowiązuje od dnia uchwalenia przez Zarząd, ewentualne zmiany nie dotyczą członków klubu, którzy uregulowali swoje zobowiązania na dzień uchwalenia zmian. Obradujące Walne Zebranie może dokonać weryfikacji wysokości składki członkowskiej na następny rok kalendarzowy.
 7. Regulamin opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń przez członków na rzez Klubu uchwala Zarząd Klubu.
 8. Zarząd Klubu ma prawo ustalić dodatkowe opłaty na rzecz Klubu jednak nie mogą one przekroczyć wysokości rocznej składki członkowskiej i muszą być uzasadnione potrzebą lub sytuacją finansową Klubu.
 9. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
  ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub Regulaminem Klubu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

10. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

11. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

12. W przypadku potrzeby opracowania dokumentów potrzebnych do funkcjonowania Klubu, opracowuje je i zatwierdza Zarząd Klubu.

 § 20

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna Klubu jest niezależną od Zarządu Klubu władzą Klubu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Klubu .
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego
  i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
  w posiedzeniach Zarządu.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • Kontrolowanie całokształtu działalności SKPST LOK WIKING
  co najmniej raz w roku stosownie do swoich uprawnień,
 • Ocena finansowych projektów, planów rocznych oraz weryfikacja rocznych sprawozdań,
 • Zwołanie walnego zebrania, w razie nie zwołania go przez SKPST LOK WIKING, w terminie i trybie ustalonym w statucie LOK,
 • Kontrola opłacania składek członkowskich oraz zasadność zwolnień
  i gospodarowania funduszami pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz dofinansowania zadań zleconych,
 • Składanie Walnemu Zebraniu Członków SKPST LOK WIKING sprawozdania z własnej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu zarządowi.

 § 21

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełniania składu Zarządu spośród członków Klubu.

 ROZDZIAŁ V

Majątek klubu

§ 22

 1. Klub opiera swoją działalność na bazie obiektów będących w dyspozycji LOK, korzysta z jej sprzętu na zasadach obowiązujących członków stowarzyszenia LOK.
 2. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze:
 • Majątek ruchomy będący własnością stowarzyszenia, jak również dotacje przyznane przez wyższe władze stowarzyszenia może być wykorzystany wyłącznie w działalności Klubu wg zasad określonych w Statucie,
 • Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków klubu, niepochodzący
  z dotacji przyznanych przez władze stowarzyszenia jest użytkowany wyłącznie przez Klub. Przekazanie lub zbycie tego majątku może nastąpić za zgodą i na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu. Użytkowanie przez członków stowarzyszenia LOK niebędących członkami Klubu w/w majątku może nastąpić za zgodą Zarządu Klubu,
 • Fundusze w postaci środków pieniężnych pochodzące ze wpisowego
  do klubu, składek członków klubu i innych opłat na rzecz klubu, darowizn na rzecz Klubu, działalności klubu lub innych źródeł pozostają w wyłącznej dyspozycji Klubu,
 • Inne wpływy.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana regulaminu

 § 23

 1. Decyzję o uchwaleniu Regulaminu Klubu lub jego zmianie podejmuje Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwalenie Regulaminu Klubu lub jego zmiana mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
  Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.

 ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 § 24

 1. Regulacje prawne i organizacyjne niewymienione w niniejszym regulaminie związane z działalnością, organizacją i funkcjonowaniem klubu, kompetencjami i odpowiedzialnością Władz Klubu, prawami i obowiązkami członków reguluje Statut LOK.
 2. Odwołania w niniejszym regulaminie do Statutu oznaczają odwołania do statutu Ligi Obrony Kraju.
 3. Jeżeli w niniejszym regulaminie mówi się o stowarzyszeniu, to chodzi o Stowarzyszenie Ligi Obrony Kraju.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu SKPST LOK Wiking.

 

 

 

REGULAMIN

OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

SZCZECIŃSKIEGO KLUBU

PNEUMATYCZNEGO STRZELECTWA TERENOWEGO

LOK „WIKING”

§1

Wszyscy członkowie Szczecińskiego Klubu Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego LOK „WIKING”, za wyjątkiem członków honorowych, zobowiązani są do opłacania składek członkowskich na rzecz Klubu zgodnie Regulaminem Klubu oraz z niniejszym regulaminem.

 §2

Członkowie Klubu za wyjątkiem członków wymienionych w § 5 są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu.

 §3

Składka członkowska uchwalona przez Zarząd – wszyscy członkowie klubu za wyjątkiem członków honorowych.

 §4

Z opłacania klubowych składek członkowskich zwolnieni są:

 1. Zawodnicy, którzy reprezentowali barwy Klubu i zdobyli co najmniej jeden złoty medal na Mistrzostwach Polski lub Świata lub  złoty medal na Mistrzostwach Polaki Juniorów w danym roku kalendarzowym,
 2. Członkowie Honorowi Klubu,

Członkowie Klubu zwolnieni z opłacania składek mogą na własny wniosek opłacać je w wysokości określonej dla pozostałych członków Klubu.

 §5

Na wniosek Zarząd ma prawo zwolnić lub ustalić inną płatność (niż określona w §6) składki członkowskiej w danym roku kalendarzowym lub z lat ubiegłych.

  §6

Członkowie Klubu winni opłacić składki członkowskie regularnie w trybie miesięcznym. Możliwe jest również opłacenie składki z góry za dłuższy okres (np. za pół roku bądź cały rok).

§7

Nieusprawiedliwione zaleganie w opłacaniu składek i innych opłat na rzecz Klubu powyżej 6 miesięcy powodować skreślenie z listy członków Klubu bez powiadomienia. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Klubu. Wznowienie członkostwa w klubie, wymaga procedury identycznej jak dla osób nowo wstępujących. Decyzję o ponownym przyjęciu osób skreślonych z powodu zalegania w składkach podejmuje Zarząd Klubu.Hit Counter by technology news